Veřejná shromáždění

 

Vítejte na stránkách Křesťanské Misie

    Cílem těchto stránek je informovat o Boží velikosti a Jeho skutcích, o práci pro Něj a nabídnout každému zájemci spolupráci na Boží sklizni. Každý může mít podíl na této sklizni i na odměně za tuto službu. Nechceme být jen posluchači, ale činitelé Božího slova. Ne každý má obdarování být evangelistou, apoštolem nebo kazatelem. Každý se však může k této práci připojit modlitbou, půstem, osobní účastí nebo přispět finančním darem. Příspěvky můžete zaslat na účet s názvem KRESTANSKA MISIE číslo účtu: 2400851380/2010. Všem dárcům děkujeme.

    Zakoušíme, že povolání Pána Ježíše:  "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."  - pokračuje a Pán se přiznává k tomuto dílu a používá si své služebníky ke kázání, uzdravování, vymítání démonů a k zakládání sborů.

 

    Máte-li zájem o vznik podobného shromáždění ve vašem městě kontaktujte pastora v nejbližším městě.